Ochrona danych osobowych

I. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577507, NIP 988-029-51-55, REGON 362594789, BDO 000047011, kapitał zakładowy: 3 950 000,00 PLN wpłacony w całości, adres e-mail: partners@distripark.com, numer telefonu kontaktowego: (+48)  885 965 342 (opłata jak za połączenie standardowe – według cennika właściwego operatora).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Użytkownik może skontaktować się pod adresem e-mail: iod.distriparkcom@pcc.eu

II. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej RODO) w celu zwrotnego kontaktu z Użytkownikiem przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań. Podstawą przetwarzania jest tu realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO);
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych spowoduje brak możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem m in. za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Dane osobowe co do zasady będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z Użytkownikiem lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub Administrator będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

III. Odbiorcy Danych Osobowych

 1. Administrator może udostępnić lub powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem strony internetowej, w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami. Podmiotami tymi mogą być zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, audytowe, podatkowe, marketingowe i rachunkowe), zewnętrzni specjaliści z zakresu IT w tym podmioty z Grupy PCC, które realizują dla Administratora niektóre powyższe usługi.

IV. Prawa Użytkownika jako osoby, której dotyczą Dane Osobowe

 1. Użytkownik ma prawo do:
  • dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane),
  • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
  • usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
  • przenoszenia Danych Osobowych które Użytkownik dostarczył Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego Administratora;
  • wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
  • wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych.
 1. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.