Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Administrator”), ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577507, NIP 988-029-51-55, REGON 362594789, kapitał zakładowy: 3.950.000 PLN wpłacony w całości, adres e-mail: partners@distripark.com, numer telefonu kontaktowego: (+48) 71 794 37 33 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

2. Użytkownik może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod.distriparkcom@pcc.eu 

3. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest nawiązanie kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy, w celu uzyskania wszelkich istotnych informacji związanych z przystąpieniem do programu partnerskiego oraz w zależności od zgody Użytkownika, w celu wysyłania informacji handlowych. 

4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane dobrowolnie zamieszczone w treści wiadomości.

5. Administrator oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:
a. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
b. zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c. dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d. dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e. Przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację Użytkownika, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
f. przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

6. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Użytkownik ma prawo ją cofnąć w dowolny sposób, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże konsekwencją niepodanie powyższych danych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy. 

8. Dane osobowe co do zasady będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z Użytkownikiem lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub Administrator będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

9. Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy, które wspierają Administratora w komunikacji z Użytkownikiem: zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

10. Użytkownik ma prawo do:
a. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych;
b. przenoszenia danych osobowych, które dostarczył administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
c. dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
d. żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
e. usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane osobowe Użytkownika mogą być wyjątkowo przekazane partnerom Administratora przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na rzecz Administratora usług, zwłaszcza dotyczących marketingu. Partnerzy Administratora mogą przetwarzać dane w Stanach Zjednoczonych (USA). Bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkownika zapewniają stosowane przez Administratora zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Użytkownik może otrzymać kopię zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych do państw poza EOG, w szczególności kontaktując się z inspektorem ochrony danych Administratora e-mail: iod.distriparkcom@pcc.eu